โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

Articles

เผยแพร่แผนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่แผนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้อบเด็ก,เครื่องดึงคอ) 

 

 

(จัดซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว)

Go to top