โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

เอกสาร ITA(2564)

EB 1 (2564)

EB 2 (2564)

EB 3 (2564)

EB 4 (2564)

EB 5 (2564)

EB 6 (2564)

EB 7 (2564)

EB 8 (2564)

 EB 9 (2564)

 EB 10 (2564)

 EB 11 (2564)

EB 12 (2564)

EB 13 (2564)

EB 14 (2564)

 EB 15 (2564)

 EB 16 (2564)

EB 17 (2564)

EB 18 (2564)

 

EB 19 (2564)

EB 20 (2564)

EB 21 (2564)

EB 22 (2564)

EB 23 (2564)

 EB 24 (2564)

 

เอกสาร ITA(2563)

เอกสารคู่มือ EB25

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลกาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(2562)

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(2562)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร(2561)

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(2561)

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(2561)

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(2561)

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(2561)

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(2563)

9.1 ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานปัจจุบัน

9.2 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน

9.3 แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติิงาน

9.6 รายงานการดำเนินงานการเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน

9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

9.8 มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน

9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี(2561)

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(2561)

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(2561)

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ(2561)

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(2561)

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน(2561)

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน(2561)

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน(2561)

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ(2561)

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(2561)

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ(2561)

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ(2561)

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(2561)

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(2561)

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ(2561)

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ(2561)

Go to top