โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

เข้าสู่ระบบ

EB 3(1)การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการ

EB 3(1) การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<

Go to top